Handelsbetingelser & Aftalevilkår med opbevar.dk

 1. Det lejede
 2. Benyttelse af det lejede
 3. Adgang til det lejede
 4. Forsikring af de opbevarede
 5. Færdsel og adfærd på ejendommen område
 6. Lejers betaling og regulering
 7. Lejers misligholdelse
 8. Opsigelse
 9. Aflevering af lejemål
 10. Udlejers ansvar og adgang til det lejede
 11. Bestemmelser og henvisning i øvrigt

1 Det lejede

Lejer får ret til at opbevare gods i angivet opbevaringsrum

Leje og opbevaring sker på følgende vilkår

Lejer har ingen afståelsesret og fremlejeret

Det lejede overtages som besigtiget af lejer uden mangler, idet det bemærkes, at det lejede ikke ved indflytning er nyistandsat, men i pæn stand.

Lejer er ikke berettiget til at foretage ændringer af det lejede.

2. Benyttelse af det lejede

2.1 Anvendelse
Det lejede må kun benyttes til oplagring af tørt gods.

Der må ikke opbevares:  eksplosivt-  og brandfarligt gods, trykflasker , brandfarlige væsker, akkumulatorer, etc.

Ved oplagring af maskiner skal disse være tømt for olie, benzin og lignende væsker før oplagring.

Batterier skal afmonteres elektriske apparater

Alle former for mad, planter og let fordærvelige varer eller ildelugtende produkter må ikke oplagres.

Det er ikke tilladt at opbevare dyr i det lejede.

Der må ikke opbevares gods, der på anden vis er skadeligt eller miljøfarligt.

Lejer har ikke ret til at lade tredjemands gods opbevare i det lejede, eller på anden måde lade tredjemand benytte det lejede uden udlejers tilladelse.

2.2 Lejers erstatningsansvar
Lejer er erstatningsansvarlig over for tredjemand, såfremt lejers opbevaring af genstande i det lejede forårsager skade på genstande, der af tredjemand opbevares i tilstødende lejemål.

Lejer er erstatningsansvarlig over for udlejer, såfremt lejers opbevaring af genstande i det lejede forårsager skade på udlejers ejendom.

3. Adgang til det lejede

3.1 Åbningstid
Lejer har alene adgang til det lejede i den af udlejer til enhver tid fastsatte åbningstid.

3.2 Ændring af åbningstid
Udlejer er uden forudgående varsel berettiget til at ændre den angivne åbningstid, herunder er udlejer berettiget til at lukke for adgang til lageret, eller lade det lejede henstå ubetjent, såfremt det i ejendommen ansatte personale skal udføre andre arbejdsopgaver.

3.3 Automatiske, døre samt tekniske anlæg i øvrigt
Adgangen til det lejede foregår via automatisk styrede porte og døre, der betjenes af lejer ved hjælp af ”adgangs brik”,  Udlejer kan ikke gøres erstatningsansvarlig for tab eller lignende, der måtte opstå som følge af pludseligt opståede svigt i de automatiske døre og port  samt i tekniske anlæg.

3.4 Indflytning og ophold på anlægget
Ved indflytning og ophold i det lejede, er lejer forpligtet til at færdiggøre indflytningen før lukketid. Ved lukketid aflåses port og døre automatisk, og alarmanlægget kobles til.

4. Forsikring af de opbevarede

De opbevarede effekter er ikke omfattet af en af udlejer tegnet forsikring. Lejer må derfor søge afklaret med eget forsikringsselskab, om effekterne er omfattet af en af lejer tegnet forsikring.

5. Færdsel og adfærd på ejendommen område

Det er ikke tilladt at medbringe hunde eller andre dyr i det lejede eller på ejendommens område.

Såfremt lejer udøver stærkt støjende adfærd, psykisk eller fysisk vold eller trusler herom, eller på anden måde forulemper ejendommens personale eller andre lejere, er udlejer berettiget til at bortvise lejer fra det lejede og fra ejendommens område.

Rygning og brug af rusmidler er strengt forbudt på ejendommens område.

5.1 Fjernelse af inventar m.v.
Det er forbudt at fjerne transportvogne fra ejendommens område. Fjernelse af transportvogne eller andet materiel fra ejendommen vil blive betragtet som tyveri og udlejer vil foretage politianmeldelse.

5.2 Efterladte effekter
Ifølge brandforebyggelses regulativ må der under ingen omstændigheder efterlades effekter i gangarealer, vindfang eller udendørs på anlægget. Indbo, varer eller andre effekter, der henstår i det lejede efter lejers fraflytning, vil blive fjernet på lejers bekostning.

6. Lejers betaling og regulering

6.1 Betaling af  leje
Lejen betales månedsvis forud. Lejen forfalder til betaling hver den 1. i måneden. Der bliver ikke fremsendt særskilte lejeopkrævninger. Lejer er forpligtet til at indbetale lejebeløbet ved forfald, uanset om lejer har modtaget opkrævning. Manglende eller forsinket betaling medfører, at adgangen til det lejede bliver spærret. Spærringen udløser et  gebyr på kr. 100,- der forfalder til betaling ved genetablering af adgangen til det lejede.

Ved for sen indbetaling beregnes der morarente med 2% af det skyldige beløb pr. påbegyndt måned. Såfremt det skyldige  beløb overdrages til inkasso, er lejer forpligtet til at afholde alle omkostninger i forbindelse med dette.

6.2 Regulering af lejen
Hvert år den 1. januar reguleres den til enhver tid gældende leje svarende til den procentvise stigning nettoprisindekset har undergået fra 1. januar året før til den 1. januar i reguleringsåret, dog minimum 5%. Udover den aftalte årlige regulering af lejen er hver af parterne berettiget  til at forlange lejen reguleret til markedslejen, jf. Erhvervslejelovens  § 13.

I forbindelse med online booking fremsendes almindelige vilkår samt lejeaftale og adgangskode til den oplyste e-mailadresse. Almindelige vilkår er tilgængelige ved booking og skal accepteres, før en booking kan gennemføres. Der fremsendes ikke separat lejeaftale med post.

Der fremsendes kvittering på e-mail ved onlinebetaling kort efter transaktionen er gennemført.

Ved abonnementsbetaling fremsendes kvittering på e-mail kort efter transaktionen er gennemført. Hvis et tilmeldt betalingskort er udløbet, spærret eller betalingen af anden årsag ikke kan gennemføres, fremsendes advising herom med angivelse af årsagen. Der fremsendes endvidere et link med mulighed for at vælge et andet/nyt betalingskort.

Ved lejemålets opsigelse ophører abonnentsbetalinger. Eventuelt for meget indbetalt leje samt depositum returneres af opbevaring.dk

7. Lejers misligholdelse

Er lejen forsinket mere end 10 dage, har udlejer ret til at forhindre lejers adgang til det lejede. Desuden har udlejer ret til som følge af lejerestance, efter forudgående varsel, at opsige lejemålet, Såfremt lejemålet opsiges eller ophæves af udlejer, er lejer forpligtet til at betale leje indtil det lejede er tømt, ryddet og rengjort som afleveret uaflåst.

I tilfælde af lejers  misligholdelse  af nærværende  lejeaftaler har udlejer tilbageholdelsesret i genstande, der på misligholdelsestidspunktet opbevares. Tilbageholdelsesretten udøves til sikkerhed for dækning af ethvert krav udlejer  må have mod lejer, samt rimelige omkostninger som udlejer kan have i forbindelse med lejers misligholdelse.  Effekter  der opbevares i det lejede på tidspunktet for udlejers  spærring af rummet, er overgivet til udlejer i håndpant til sikkerhed for ethvert krav udlejer måtte have mod lejer.

Såfremt lejekontrakten ophæves efter punkt. 8.2 er udlejeren berettiget til for lejerens regning, så længe lejer ikke har indfriet udlejerens krav, at sælge de effekter, der måtte befinde sig i det lejede. Udlejer er berettiget til at modregne ethvert krav mod lejer i et eventuelt provenu ved salget. Såfremt de med et salg forbundne omkostninger ikke skønnes at kunne dækkes af den forventede salgssum, eller såfremt salg ikke kan finde sted, inden udlejers omkostninger til at opbevare de pågældende effekter må skønnes at overstige den  forventede salgssum, er udlejer dog berettiget til at bortskaffe genstandene. Salg eller bortskaffelse kan dog tidligst finde sted 3 uger efter, at skriftlig meddelelse om, at de pågældende effekter vil blive solgt eller bortskaffet, med brev er afsendt til lejeren.

Opsigelse

8.1. Lejers opsigelse
Lejemålet forsætter indtil lejer, med en måneds forudgående skriftligt varsel til den første i en måned, opsiger lejemålet. Der gives ingen refusion, dersom lejer vælger at flytte ud før udløbet af varslingsperioden. Ved fraflytning inden for 30 dage fra lejemålets start gives ingen forholdsmæssig refusion af 1. måneds leje.

8.2 Udlejers opsigelse 
Udlejer kan opsige med en måneds forudgående skriftlig varsel til den første i en måned.

Udlejer kan hæve  lejeaftalen i overensstemmelse med reglerne i erhvervslejeloven. Udlejeren kan således bl.a. ophæve lejeaftalen når lejen eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt, hvis lejeren ikke har berigtiget restancen senest 3 dage efter, at skriftligt påkrav – afgivet efter sidste rettidige betalingsdag – herom er kommet frem til lejeren.

Når udlejeren hæver lejeaftalen, skal lejeren straks fraflytte det lejede, og udlejeren er uden yderligere varsel berettiget til ved egen foranstaltning at sætte sig i besiddelse af de lejede, såfremt dette ikke sker. Lejeren skal i alle tilfælde mindst betale leje mv. for tiden, indtil lejeren kunne flytte med aftalt varsel.

9. Aflevering af lejemål

Ved lejemålets ophør skal det lejede afleveres ryddet og rengjort i samme stand som ved overtagelsen. Såfremt det lejede på ophørstidspunktet ikke forefindes i den stand, som er angivet ovenfor, er udlejer berettiget til at istandsætte det lejede for lejers regning. Lejer er endvidere pligtig til at betale leje i istandsættelsesperioden.

10. Udlejers ansvar og adgang til det lejede

10.1  Udlejers ansvar
Opbevaring i det lejede sker for lejers regning og risiko. Udlejer er ikke ansvarlig for, at lejer får tab, det måtte opstå for følge af, at lejers opbevarede genstande bliver beskadiget ved brand , tyveri, skadedyrsangreb, vandskade, hærværk mv. Lejer er forpligtet til, i det omfang lejer skønner det fornødent, selv at drage omsorg for tegning af de nødvendige forsikringer jf. § 4.

10.2 Udlejers adgang til det lejede 
Udlejer eller dennes stedfortræder har ret til at få eller skaffe sig adgang til det lejede, når forholdene kræver det, herunder hvis der opstår fare for skader eller lækage, samt med henblik på udnyttelse af sine rettigheder i henhold til salgsfuldmagt ved lejers misligholdelse jf. § 7.  Udlejer har ligeledes ret til adgang til det lejede efter 8 dages forudgående skriftligt varsel over for lejer med henblik på eftersyn, reparation, vedligeholdelse mv. af det lejede.

11. Bestemmelser og henvisning i øvrigt

Adresseændringer og ændring af telefonnumre, mailadresser m.v. skal meddeles til udlejer. Meddelelser, som udlejer sender til den seneste af lejers oplyste adresse, er altid bindende for lejer.

I det omfang, der ikke i nærværende individuelle kontrakts bestemmelser er truffet særlig aftale, henvises der til lejelovgivningens almindelige bestemmelser.

Lejer har ved indgåelse af lejeaftalen givet udlejer ret til  i lejeperioden, at kontakte lejeren på SMS og E-mail.